Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Changekitchen: Changekitchen Company B.V. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; 
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Changekitchen, gebruik maakt van de diensten of aan wie Changekitchen een offerte verstuurt; 
 • Diensten: alle door Changekitchen aangeboden producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht; 
 • Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is; 
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Changekitchen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst uitvoert;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf/beroep;
 • NOBCO: Nederlandse Orde van Beroepscoaches;
 • Algemene voorwaarden: een of meerdere schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van de bedingen die de kern van de prestatie aangeven.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten waarbij Changekitchen diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Niet alleen Changekitchen maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige overeenkomst voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten van de opdrachtgever en wanneer Changekitchen werkzaamheden laat verrichten door derden. 
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Changekitchen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden door een rechter, zal hierdoor alleen de bepaling(en) die door de rechter ongeldig zijn verklaard komen te vervallen.
 6. Als er bij opdrachtgever onduidelijkheid bestaat over een van de algemene voorwaarden dient dit door opdrachtgever aan Changekitchen direct schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 7. Wanneer er ondanks de zorgvuldigheid die genomen is bij het opstellen van deze algemene voorwaarden een situatie is die niet geregeld is door deze algemene voorwaarden, dan zal Changekitchen in overleg met opdrachtgever zoeken naar een passende oplossing.
 8. Wanneer opdrachtgever een offerte of overeenkomst behoudt of aanvaardt stemt opdrachtgever in dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 9. Changekitchen behoudt het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van toepassing op alle overeenkomsten. De laatste versie van de algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website: https://www.changekitchen.nl

Artikel 3. Offertes 

 1. De door Changekitchen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening/offertedatum, tenzij expliciet anders aangegeven is in de offerte. Changekitchen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen bevestigd is. 
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief B.T.W., exclusief reiskosten en andere bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven. 
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Changekitchen beschikbare informatie. Mocht achteraf blijken dat de door opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is heeft Changekitchen het recht de offerte aan te passen. 
 4. Mocht er onverhoopt een vergissing of schrijffout in een offerte zijn opgenomen, zal Changekitchen niet gebonden zijn aan deze schrijffout.
 5. Door Changekitchen gemaakte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. Wanneer aanvaarding van het aanbod afwijkt van de offerte zal Changekitchen niet gebonden zijn aan de offerte.
 7. Changekitchen kan een door opdrachtgever aanvaarde offerte binnen 8 werkdagen na aanvaarding herroepen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden 

 1. Met Changekitchen gesloten overeenkomsten leiden voor Changekitchen tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Changekitchen gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Changekitchen verlangd kan worden.
  Changekitchen zal waar van toepassing de richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches naar beste en eigen inzicht en vermogen naleven. Het is voor Changekitchen niet mogelijk te garanderen dat de werkzaamheden voortdurend leiden tot het overeengekomen gewenste resultaat. 
  Download hier de internationale ethische code en het klachtenregelement van de NOBCO. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Changekitchen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Changekitchen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Changekitchen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Changekitchen zijn verstrekt, heeft Changekitchen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Changekitchen behoudt, indien van toepassing, het recht voor om een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 5. Eventuele levertermijnen in een opdrachtbevestiging, offerte en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Changekitchen een levertermijn overschrijdt dan dient opdrachtgever Changekitchen daarvan schriftelijk in gebreke te stellen. Changekitchen heeft dan minimaal drie (3) weken tijd om een plan op te stellen waardoor alsnog uitvoering gegeven kan worden aan de overeenkomst.

Artikel 5. Contractduur en opzegging 

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een (1) maand. Indien de duur van de opdracht zes (6) maanden of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden in acht te nemen. Een coaching traject tot negen (9) maanden kan tussentijds niet beëindigd worden, tenzij artikel 11.7 van toepassing is.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Changekitchen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Changekitchen de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Changekitchen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   

Artikel 7. Geheimhouding 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Informatie wordt als niet vertrouwelijk beschouwd wanneer dit publiek bekend is of wanneer de informatie in een rechtelijke procedure gebracht wordt. 
 3. Changekitchen is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron is verkregen, in de macht van derden komt bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – door het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet door Changekitchen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd door Changekitchen verstrekte (schriftelijke, audio, video) materialen of informatie te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.
 5. Met uitzondering van coaching trajecten, accepteert de opdrachtgever na ondertekening van de offerte, het gebruik van de opdracht door Changekitchen als referentie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom 

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door Changekitchen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Changekitchen houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. 
 2. Changekitchen behoudt nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte document, sheets, presentaties, software, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal, boeken, etc. 
 3. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 
 4. Het is opdrachtgever/cliënt niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal, boeken, etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 5. Changekitchen behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9. Betaling 

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen tien (14) dagen na factuurdatum, op een door Changekitchen aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Changekitchen gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. 
 3. Indien opdrachtgever “consument” is, zal indien de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag zijn betaald, door Changekitchen een schriftelijke ingebrekestelling verzonden worden, alvorens buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.
 4. Een klacht over een factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Changekitchen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Changekitchen onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 8. Als van Changekitchen meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Changekitchen voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen. 
 9. Changekitchen kan ervoor kiezen om te factureren per e-mail.
 10. Ingeval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Changekitchen aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is opdrachtgever aan Changekitchen buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: 

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Changekitchen aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Changekitchen wordt voldaan. Wanneer de kosten hoger zijn zal Changekitchen de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. 

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Changekitchen aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van vijfenzeventig Euro (EUR 75,00) voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 1. Changekitchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Changekitchen. 
 2. Changekitchen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Changekitchen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, gegevens, bescheiden, etc., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn. 
 3. De aansprakelijkheid van Changekitchen is beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 4. In afwijking van wat in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie (3) maanden verschuldigde factuurbedrag. 
 5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Changekitchen of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Changekitchen aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Changekitchen afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Changekitchen in verband met die verzekering draagt. 
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid van Changekitchen gelden niet als er sprake is van opzet.
 7. Elke aansprakelijkheid van Changekitchen voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
 8. Changekitchen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van toevertrouwde afbeeldingen, gegevens, documenten, etc.
 9. Changekitchen kan alleen aansprakelijk gehouden worden voor directe schade (kosten die nodig waren om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, kosten ter voorkoming of beperking van de schade, etc.).
 10. Changekitchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals: gemiste besparingen, reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen, etc.
 11. Changekitchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, gerekend vanaf de dag liggende een (1) jaar na de dag waarop de opdracht is afgerond.

Artikel 11. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Changekitchen heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Changekitchen betaalde bedrag.  
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject schriftelijk te annuleren per e-mail en per brief. Annuleringsvoorwaarden gelden zoals genoemd bij lid 3 en 4. 
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen. 
 4. Bij annulering binnen vier (4) weken tot en met twee (2) weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is Changekitchen gerechtigd om vijftig procent (50%) van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen twee (2) weken, het volledige bedrag, honderd procent (100%). 
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Changekitchen, anders rechtvaardigen. 
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek als onderdeel van een langer durend coaching traject kan tot tweeënzeventig (72) uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen tweeënzeventig (72) uur is Changekitchen gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van tweehonderd Euro (EUR 200,00). Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. 
 7. Als een der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In geval van faillissement is de andere partij ook bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. 

Artikel 12. Persoonsgegevens 

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Changekitchen wordt aan Changekitchen toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Changekitchen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 

Artikel 13. Geschillenbeslechting 

 1. Op iedere overeenkomst tussen Changekitchen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien opdrachtgever gevestigd/woonachtig is in het buitenland. 
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen in het geval van een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van bedrijf/beroep worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Changekitchen gevestigd is. Geschillen met consumenten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 3. Changekitchen en opdrachtgever zullen in eerste instantie onderling proberen om het geschil op te lossen. Alleen wanneer dit niet tot een wederzijds bevredigende oplossing heeft geleid, zal overgegaan worden tot het starten van een gerechtelijke procedure.
 4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 18 juni 2020